0

Je winkelwagen is leeg.

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Schulp Vruchtsappen B.V. te Breukelen.

DEFINITIE
artikel 1

In deze algemene verkoop- en leverings­voorwaarden wordt onder ‘koper’ (of ‘opdracht­gever’) verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, aan wie een aanbieding met verwijzing naar deze voorwaarden blijkens de adressering is gericht en/of met wie met verwijzing naar deze voorwaarden, een overeenkomst is aangegaan. Onder ‘verkoper’ of ‘opdrachtnemer’ wordt verstaan de besloten vennootschap Schulp Vruchtensappen B.V.

TOEPASSELIJKHEID
artikel 2

1. Deze algemene verkoop- en leverings­voorwaarden maken deel uit van alle offertes en orderbevestigingen van verkoper en daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Acceptatie van de offerte van verkoper kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2. Toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.

3. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden in strijd zou zijn met de wet, dan is die bepaling vernietigbaar en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

OFFERTES EN ORDERBEVESTIGINGEN
artikel 3

Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dat aanbod wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN
artikel 4

Indien door verkoper een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat zal worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

PRIJS
artikel 5

1. De prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief BTW, exclusief verpakking- en transportkosten en exclusief eventuele reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Indien tussen de data van aanbieding en koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten de macht van verkoper een prijsstijging van aangeboden of verkochte zaken mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is verkoper bevoegd deze door te berekenen, behoudens in gevallen waarin een wettelijk verbod zulks verhindert.

AFLEVERING
artikel 6

1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Indien de koper verzoekt de aflevering van een order op een andere wijze te behandelen dan gebruikelijk, bijvoorbeeld verzending per expresse of per bijzonder transport, of indien speciaal verpakkingsmateriaal noodzakelijk is, worden de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening gebracht.

DEELLEVERINGEN
artikel 7

1. Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren.

2. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

AFNAMEVERPLICHTING
artikel 8

De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper.

De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschul­digd zijn.

RECLAMES
artikel 9

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen acht (8) dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper te melden.

3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na aflevering schriftelijk te melden aan verkoper.

4. Na het verstrijken van de in de voorgaande leden genoemde termijnen kan de koper er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.

5. Indien de koper een consument is in de zin van de wet, heeft hij het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen de overeenkomst te herroepen. Kosten van retournering van de goederen komen voor rekening van de koper.

EMBALLAGE
artikel 10

1. Voor hergebruik geschikte emballage wordt door verkoper tegelijk met geleverde goederen afzonder­lijk in rekening gebracht.

2. Voor op kosten van koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door verkoper aan koper een creditfactuur gezonden.

3. In afwijking van het in de vorige leden bepaalde is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage.

BETALING
artikel 11

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij de koper consument is in de zin van de wet en de overeenkomst heeft herroepen op grond van artikel 9 lid 5 van deze algemene voorwaarden.

2. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door de verkoper is ontvangen, is koper van rechtswege in gebreke en is koper verkoper een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van verkoper het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen.

3. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op basis van het rapport Voorwerk II. Indien verkoper kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding door koper in aanmerking.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
artikel 12

1. De door de verkoper geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met de verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door de verkoper verrichte of te verrichten diensten;
  • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming van (een) koopovereenkomst(en) door de koper.

2. Het is de koper toegestaan de door de verkoper geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.

3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die die zaken voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 % van het door hem aan verkoper verschuldigde per dag.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

GARANTIE
artikel 13

1. Slechts wanneer zulks uitdrukkelijk is overeengekomen garandeert verkoper dat de door haar verkochte zaak vrij is van materiaal- en fabricagefouten.

2. In het hiervoor in lid 1 genoemde geval heeft de koper recht op herstel van de zaak, dan wel, indien herstel op bezwaren stuit, op levering van een nieuwe zaak of onderdelen daarvan, zulks naar keuze van verkoper.

3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde geldt de aansprakelijkheidsregeling zoals opgenomen in het artikel "aansprakelijkheid".

AANSPRAKELIJKHEID
artikel 14

1. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekering is gedekt.

2. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

3. Verkoper is echter ten volle aansprakelijk voor de schade indien sprake is van opzet of grove schuld van de verkoper of van diens leidinggevende ondergeschikten.

INSOLVENTIE
artikel 15

Indien koper in staat van faillissement is verklaard of het eigen faillissement of surséance van betaling heeft aangevraagd, indien de Ontvanger der Belastingen beslag heeft gelegd op enig goed van koper, indien koper besluit tot ontbinding, liquidatie of bedrijfsbeëindiging, indien koper zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt of indien koper kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft verkoper het recht iedere overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN
artikel 16

1. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.

2. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper, eventuele voorzieningen die in kort geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen, behoudens uitzonde­ringen krachtens dwingend recht.


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank Midden-Nederland te Utrecht.